Algemene voorwaarden

Pet-Joy Products raadt u aan deze gebruiksvoorwaarden te lezen voordat u onze website gebruikt. Door deze site te bezoeken of te gebruiken of informatie of diensten op deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, mag u geen van de services op deze site gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden zijn online beschikbaar in het Engels. Op verzoek kunnen wij u ook een Nederlandse versie bezorgen. Als er verschillen zijn tussen de twee versies, is de Engelse versie van de voorwaarden leidend.

Park 2 Bv

1 Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 

Aanbod:

Door PARK 2 aangeboden producten en  offertes, te  kwalificeren als eenzijdige  rechtshandeling tot het aanbieden van de  levering  van  Goederen  als bedoeld in artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

 

Aanvaarding: De aanvaarding door Koper van het PARK 2  Aanbod, te    kwalificeren  als eenzijdige  rechtshandeling van aanvaarding als bedoeld in artikel 6:217  BW,waardoor een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:217  BW tot stand komt. Deze aanvaarding hoeft niet schriftelijk te gebeuren.

 

Af fabriek:        

Levering van de Producten Af Fabriek  PARK 2, conform  de  Incoterms  2010.

 

Consument:     

Iedere natuurlijke persoon die een Overeenkomst met  PARK 2  uitvoert,  anders dan in de  loop van een beroep of bedrijf. Tenzij anders  bepaald in deze Algemene Voorwaarden,omvat  de definitie Koper ook  Consumer.

 

Trade Agreement:       

Een  greement  uitgevoerd door  en  tussen  PARK 2 en Koper, niet zijnde een Consument.

 

Koper:  

De rechtspersoon,  of individuele  persoon,  die  een Bestelling geeft aan PARK 2  voor de levering van P-roducten.

 

Overeenkomst:

Alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen PARK 2 en Koper met betrekking tot de Opdracht en de levering van Producten.

 

Bestelling:      

Alle bestaande en toekomstige  inkooporders van Koper aan PARK 2  met betrekking tot de levering van Producten  door  PARK 2.  

 

Parties:            

PARK 2 en Koper.

 

Producten:     

Alle veterinaire en/of andere diergerelateerde producten en andere  door  PARK 2aangeboden en geleverde zaken.

 

Schriftelijk:     Per post of e-mail.

 

PARK 2:            Park 2  BV, de verkopende partij.

 

Algemene Voorwaarden:  De meest recente versie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van PARK 2,  eveneens gedeponeerd bij de  Kamer van Koophandel,  onder nummer:  67505341. 

 

2 Identiteit

 

2.1 Naam: Park 2  B. V.

Bezoek en postadres: Dick Flemmingstraat 23, 5161 CA,

Sprang Capelle, Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0) 88  011  11 133

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 67505341

BTW-identificatienummer: NL857034522B01

 

 

3 Toepassingsgebied

 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken  integraal deel uit van alle bestaande en toekomstige offertes,  Bestellingen  en PARK 2  Overeenkomsten.

3.2 De toepasselijkheidvan  eventuele  algemene (koop)voorwaarden van Koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 In geval  van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3.4 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten  tussen  PARK 2 en door PARK 2 ingeschakelde  derden,   welke derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van de verplichtingen van PARK 2uit hoofde vande Overeenkomst. Door PARK 2 ingeschakelde derden  kunnen zich te allen tijde tegen de Koper beroepen op deze AlgemeneVoorwaarden.

3.5 Indien PARK 2  (op enig moment) haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaardenniet uitoefent, vormt dit geen verklaring van afstand door PARK 2  van haar rechten en toekomstige rechten onder de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. 

3.6 Indien één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden  nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de rest van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden onverminderd van   kracht. Partijen  zullen in dat geval te goeder trouw schriftelijk eennieuwe bepaling ter vervanging bespreken enovereenkomen, welke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming zal zijn met het doel en de  omvang van de  nietige,  of  vernietigde  bepaling.

3.7 Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980 (zie Verdragspublicaties 1981, nr. 184) is niet van toepassing.

3.8 PARK 2 is gerechtigd deze Algemene Voorwaardeneenzijdig te wijzigen.  Koper wordt geacht  een dergelijke  wijzigingte hebbenaanvaard,  indien PARK 2 niet binnen veertien dagen na de datum van de Written kennisgeving van PARK 2een schriftelijke kennisgeving van protest van koper heeft ontvangen.

3.9 In geval van een conflict over de interpretatie van de Algemene  Voorwaardenis de Nederlandsetekst bindend.

 

 

4 Wijzigingen

 

4.1 Wijzigingen van en afwijkingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dienen te goeder trouw schriftelijk door Partijen te worden overeengekomen.  Indien  Wijzigingen op een andere wijze worden aangebracht, is het risico van de uitvoering van dergelijke  wijzigingen  voor rekening van koper.

4.2 PARK 2  behoudt zich het recht voor om de tekst van de  Algemene  Voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte stellen.

 

5 Aanbiedingen van  PARK 2

 

5.1 Alle aanbiedingenvan PARK 2 zijn  vrijblijvend en worden gedaan op basis van de ten tijde van de Aanbiedinggeldende prijzen en specificaties, onder voorbehoud van  typefouten en wijzigingen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden tijdens de normale werkuren  van  PARK 2.

5.2 Indien een niet-bindend Aanbod  door Koper wordt aanvaard, heeft PARK 2 het recht het Aanbod  binnen 5 dagen na ontvangst van de  Aanvaardingzonder opsmoord te herroepen.   Voor Koper, zijnde  Consument, geldt het afwijkende regime van artikel 18 Herroepingsrecht consument.

5.3 PARK 2  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Producten, weergegeven en beschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal.

5.4 Indien PARK 2 wordt verzocht een Aanbod aan Koper te doen, maar er na een dergelijk verzoekgeen Overeenkomst tot uitvoering komt,  is  PARK 2 gerechtigd de kosten in verband met de uitgifte van  het  Aanbodaan de Koper in rekening te  brengen.

 

6 Overeenkomst

 

6.1 De Overeenkomst tussen PARK 2  en Koper komt tot stand op het moment dat:

 1. a) partijen de overeenkomst ondertekenen, of;
 2. b) Koper akkoord is gegaan met een Aanbod van PARK 2; of;
 3. c) PARK 2 is reeds gestart met haar (voorbereidende) activiteiten en de uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 Bestellingen en aanvaardingen van Aanbiedingen door Koper zijn onherroepelijk.

6.3 Door het aangaan van de Overeenkomst garandeert Koper voldoende kredietwaardig te zijn om aan de  verplichtingen uit de Overeenkomstte voldoen.  PARK 2  is bevoegd om van derden informatie in te verkrijgen met betrekking tot de kredietwaardigheid van Koper. PARK 2  is gerechtigd Koper aan aanvullende financieringsvoorwaarden te onderwerpen om een Overeenkomst met Koperaan te gaan, waaronder kan worden verstaan: (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere afwijkende betaalmethoden,  die  Koper vooraf akkoord verklaart.

6.4 Voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst mondelinggemaakte  afspraken,al dan niet gedaan door de    functionarissen  van PARK 2, binden  PARK 2  slechts  na schriftelijkebevestiging  door  PARK 2  aan Koper. 

6.5 PARK 2  is bevoegd derden in te schakelen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.6 Indien meerdere (rechts)entiteiten, en/of individuele personen als  Koper in de Overeenkomst zijn opgenomen, zijn zij jegens PARK 2 steeds hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen  uit de Overeenkomst.

 

7 Dze

 

7.1 Koper garandeert dat de door koper of namens hem aan PARK 2 verstrekte gegevens en informatie juist,  actueel,invullenden reliable ten behoeve van dezeovereenkomst zijn.

7.2 Koper zal PARK 2 alle informatie verstrekken over het doel waarvoor de Producten zullen worden  gebruikt, over de belasting waaraan die Producten worden blootgesteld, over de wijze van verwerking en voorts alle informatie en andere gegevens, die  redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.3 Indien Koper PARK 2 niet tijdig de gegevens en informatie heeft verstrekt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering en uitvoering uit hoofde van de  Overeenkomst, zal PARK 2  de door een dergelijke vertraging veroorzaakte kosten aan Koper in rekening brengen  en is PARK 2  gerechtigd al haar verplichtingen uit de Overeenkomst  op te schorten. 

 

8 Modellen / Afbeeldingen

 

8.1 Indien PARK 2  een modelmonster of demo toont,  gebeurt dit uitsluitend ter indicatie  van een monster. De te leveren Producten kunnen afwijken van het model, monster of demo en een dergelijke vertoning geeft koper geen    rechten.

8.2 In catalogi, aanbiedingen,  advertenties en/of prijslijsten  opgenomen modellen, afbeeldingen, nummers, maten, gewichten of beschrijvingen worden slechts als voorbeeld weergegeven en  vormen  geen rechten.

 

9 Informatie / Advisering

 

9.1 Deop de website en in andere verklaringen  van  PARK 2  zijn opgenomen informatie enadviezen  gebaseerd  op het gebruik en/of de verwerking van de Producten volgens algemeen geldende  uitgangspunten van vakmanschap en onder normale omstandigheden.

9.2 De door PARK 2 verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en  niet bindend.

9.3 De door PARK 2verstrekteinformatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot:  prijzen en specificaties, kan typefouten en wijzigingen bevatten en kan daarom onderhevig zijn aan correctie.

 

 

 

 

 

10 Leveringsdatum

 

10.1 De vermelding  van de leverdatum    door  PARK 2  is te allen tijde een schatting,tenzij uitdrukkelijk schriftelijkanders is  overeengekomen.   PARK 2  zal de leverdatum  zoveel mogelijk respecteren,  echter is een dergelijke leveringsdatum   niet van essentieel belang en kwalificeert niet als een drop-dead leverdatum zoals bepaald in  artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek.

10.2 Laattijdige  levering van de Producten vormt geen verzuim of enige  aansprakelijkheid    van PARK 2.  In geval van vertraging in de levering zal PARK 2 de Koper onmiddellijk op de hoogte brengen en hem informeren   over de nieuwe  geschatte  leveringsdatum. 

10.3 De leveringsdatum  wordt vastgesteld en gaat in op een van de volgende momenten, afhankelijk van wat later is:

 1. a) datum van uitvoering van de Overeenkomst;
 2. b) de datum van ontvangst door PARK 2 van de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar verplichtingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst (documenten, gegevens, vergunningen en dergelijke);
 3. c) de datum van ontvangst door PARK 2 van het bedrag dat de Koper vooraf dient te betalen in overeenstemming met de Overeenkomst.

10.4 Indien de leveringstermijn in dagen is  gesteld,  wordt voor levering onder levering verstaan een  werkdag  voor PARK 2, niet zijnde een zaterdag ofzondag, of nationale feestdag van toepassing op  PARK 2,of de door PARK 2ingeschakelde derden.

10.5 Levering is af Fabriek PARK 2  Sprang Capelle,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Incoterms 2010 zijn van toepassing op de levering.

 

11 Standaard levering

 

11.1 De datum waarop de Producten in  de fabriek aan Koper ter beschikking zijn gesteld  is  de datum van levering en  is het moment waarop het risico met betrekking tot de Producten overgaat van PARK 2  op  Koper. Dit geldt ook indien Koper de levering weigert of nalaat te  accepteren.  Koper  zal op het moment van levering de Producten controleren op hoeveelheden, specificaties en  eventuele  gebreken onmiddellijk in  Writing  melden aan PARK 2,  bij gebreke waarvan Koper geen aanspraken heeft op PARK 2 en geacht wordt afstand te hebben gedaan van dergelijke aanspraken op schade en verlies.

11.2 Indien de Producten na de leveringsdatum  niet door  Koper zijn afgenomen, worden de Producten voor koper opgeslagen, voor zijn  eigen rekening en risico. In  een dergelijk geval zal PARK 2 de P-roducten niet eerder aan koper ter beschikking  stellen  dan nadat  de extra kosten van transport en opslag door koper zijn  betaald. Indien de Producten niet  binnen  30 dagen na de  datum van levering door koper worden afgenomen, is PARK   2 gerechtigd de producten op kosten van koper door te verkopen of te  vernietigen. In een dergelijk geval  heeft de Koper geen vorderingen op   PARK 2  en  h,aangezien  hij  enige en alle vorderingen die hij op de Koper kan  hebben,  heeft.

11.3 Een  factuur,  cognossement, leveringsbon of  een soortgelijk document dat bij levering van de Producten aan koper wordt verstrekt, dient als bewijs van levering van de P-roducten.

11.4 PARK 2  is gerechtigd producten uit hoofde van de Overeenkomst gedeeltelijk   te leveren.  

 

 

12 Levering  door levering

 

12.1 In afwijking van artikel 11  is de  verkoopvan  een  Product door  levering  op een  door Koper aangewezen    locatie, ditslechts    mogelijk na wederzijdse Schriftelijke toestemming van Partijen over de extra kosten van een dergelijke levering en de daarmee samenhangende voorwaarden van een dergelijke levering.

12.2 De kosten van levering worden door PARK 2  in de Overeenkomst gespecificeerd. Indien dit niet mogelijk is, zal PARK 2  de Koper voorzien van gegevens waarmee de Koper de door de Koper voorafgaand aan de levering te betalen verzendkosten kan berekenen.

12.3 De wijze van verpakking, transport, verzending van de Producten  en dergelijke wordt bepaald door PARK  2,  indien de Koper PARK 2 geen instructies heeft  verstrekt  aan PARK 2, maar zonder enige aansprakelijkheid  jegens  PARK 2,   behalve voor de  wettelijke  verplichting van PARK 2.   omeventuele schadevergoedingtebetalen.

12.4 De door Koper  aangewezen plaats van levering is  gemakkelijk bereikbaar  via  de  openbare weg, terwijlop deze weg geenvervoersbeperkingen  gelden.  Koper zal aanwezig zijn om de  levering  van de Producten persoonlijk in ontvangst te  nemen. Indien mogelijk worden P-roducten geleverd op de begane grond boven de eerste drempel van het afleveradres, onafhankelijk te bepalen door PARK 2 of door een door PARK 2  aangewezen vervoerder,   bij gebreke waarvan de Producten op de stoep  naast de  bestelwagen  of bestelwagen zullen worden afgeleverd.   In een dergelijk geval  is de  Koper verantwoordelijk voor het verplaatsen van de  Producten  naar de  aangewezen  afleverlocatie  zonder enige aansprakelijkheid van PARK  2. Indien levering op het  aangegeven  afleveradres niet mogelijk is, zal naar eigen goeddunken van PARK 2, of door een door PARK 2 aangewezen vervoerder, een nieuwe leveringsdatum    worden gepland. Alle bijkomende kosten van  PARK 2  en/of een door haar ingeschakelde vervoerder zijn voor rekening van koper.

12.5 In  geval  van  geautoriseerde  levering van Producten  door PARK 2 of een door haar aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten over op koper op het moment van levering op dat adres. Dit  is  ook van toepassing als de levering  mislukt. Koper  zal op de datum  van levering de Producten controleren op hoeveelheden, specificaties en eventuele gebreken (inclusief transporten) en  zal dit onmiddellijk  melden in Writing,  bij gebreke waarvan klachten  in verband daarmee   niet in behandeling zullen worden genomen.

12.6 In geval van levering door een door Koper aangewezen vervoerder gaat het risico van de Producten reeds over op Koper zodra PARK 2  de Producten aan deze aangewezen vervoerder overhandigt. De door de Koper aangewezen vervoerder zal bij levering van het product door PARK 2  de producten controleren op nummers, specificaties en eventuele gebreken en  zal  PARK 2  onmiddellijk  schriftelijk op de hoogte stellen bij gebreke waarvan de Koper geen aanspraken op PARK 2 heeft en geacht wordt afstand te hebben gedaan van dergelijke aanspraken op schade en verlies.

12.7 Een factuur,  cognossement, leveringsbon of een soortgelijk document dat bij levering van de Producten aan koper wordt verstrekt, dient als bewijs van levering van de P-roducten.

12.8 PARK 2  is gerechtigd Producten uit hoofde van de Overeenkomst gedeeltelijk te    leveren.

 

 

 

 

13 Prijzen

 

13.1 De prijzen en offertes van PARK 2  zijn  bindend,  echter  park 2 kan prijswijzigen.  

13.2 De prijzen van PARK 2  zijn (in principe):

 1. a) op basis van de inkoopprijzen, salarissen, salariskosten, sociale en overheidslasten, vracht, verzekeringspremies en andere kosten op de datum van de Aanbieding of de uitvoering van de Overeenkomst;
 2. b) op basis van levering Af fabriek PARK 2 ;
 3. c) exclusief BTW;
 4. d) in Euro (eventuele wisselkoerswijzigingen worden aan de Koper in rekening gebracht).

13.3         Als veranderingen in kosten als bedoeld in artikel 13.2 zich voordoen na de uitvoering van de Overeenkomst en na de (eventueel gedeeltelijke) implementatie treden verhogingen op ( inclusief maar niet beperkt tot veranderingen in materiaal- en grondstoffenprijzen, transportprijzen, koersen en valuta's), PARK 2 is recht op toename de te betalen prijs dienovereenkomstig met  een proportioneel percentage.

13.4       Als er een Agreement is Uitgevoerd met a Koper, zijnde een Consument, PARK 2 wil deze Koper te informeren prompt over de prijsverhoging, zoals beschreven in het vorige lid 13.3 , die van toepassing is binnen drie maanden na de uitvoering van de Overeenkomst, binnen drie maanden bij PARK 2, overwegende dat deze koper , zijnde een Consument wil recht hebben op Aan oplossen de Overeenkomst.

13.5      D-tellingen die in  het verleden door PARK 2 zijn toegekend, geven koper geen recht op kortingen,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen PARK 2  en koper.

 

14 Betaling

 

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn facturen door koper opeisbaar binnen 14 dagen  na factuurdatum. Het nietafnemen vande Producten door Den Y of   klachten over de factuur laten de betalingsverplichting van Koper onverlet.   

14.2 Alle betalingen door Koper aan PARK 2 worden aangeduid in de  tijdsvolgorde die zij verschuldigd  zijn geworden ter vereffening van (1) kosten, (2) renteen (3) hoofdsom.

14.3 Indien een  betaling door Koper, niet zijnde Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet binnen de  betalingstermijnplaatsvindt,is Koper vanzelf in verzuim en zal hij aan PARK 2 een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6. : 119a BW en alle buitengerechtelijke kosten ter invordering van de vordering,  welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, met een minimum van € 250,00.

14.4 Indien Koper, niet zijnde Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, zijn betalingsverplichtingen niet nakomt wegens onwilof onvermogen  tot betaling,  is  PARK 2 gerechtigd leveringen op te schorten  en/ofde Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van PARK 2 op volledige schadevergoeding.   In tegenstelling tot  PARK 2  is de Koper, die geen Consument is en handelt in het kader van een Handelsovereenkomst, niet gerechtigd om  eventuele vorderingen op PARK 2 te verekenn.  In geval van betwisting van een vordering  van  PARK 2  is koper, niet zijnde consument en handelend onder een handelsovereenkomst, niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens  PARK 2 op te schorten.

14.5 In het geval dat betaling door Koper, zijnde   Consument, niet binnen de  overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt en  deze Koper niet binnen de betalingstermijn betaalt, zal PARK  2  koper, zijnde  consument,  een schriftelijke ingebrekestelling sturen met daarin:

 1. a) een termijn van 14 dagen waarbinnen Koper het opeisbare bedragalsnog kanbetalen, en;
 2. b) het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor buitengerechtelijke kosten indien Koper (nog) niet binnen voornoemde termijn betaalt.

14.6 Nadat de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen, als bedoeld in het vorige lid,  zonder betalingis verstreken, isKoper, zijnde Consument,  in verzuim en  heeft  PARK 2  recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de  Schaal  Buitengerechtelijke en Incassokosten, met een minimum van € 40,00. Daarnaast heeft PARK 2 vanaf die datumrecht op vergoeding van de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW.

14.7        Als Koper is in standaard in het kader van de overeenkomst , of in het geval van liquidatie (de aanvraag voor) faillissement van de koper , toelating van Koper tot wettelijke schuldaflossing op grond van de Schuld Repayment van Naturaal Persons Wet (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), Geplaatst onder curatorschap bij gerechtelijk bevel, getroffen door een bijlage van een of meer van zijn vermogen, of getroffen door een moratorium van zijn openstaande betalingen als a resultaat van een gerechtelijke orderalle Bedragen  uitstekend op PARK 2  Koper worden  Twee en betaalbaar immediately.

14.8 PARK 2  is, naar eigen goeddunken, te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Koper voorafgaand aan de levering van  Producten,  dan wel  de voortzetting van de levering van Producten.

14.9 In geval van  deelleveringen  onder de Overeenkomst   is PARK 2  gerechtigd deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

15 Opschorting / ontbinding

 

15.1 Het bepaalde in dit artikel is slechts van toepassing op transacties waarbij Koper geen  Consumer is, en welke transacties worden beheerst door een Handelsovereenkomst.

15.2        PARK 2 is gerechtigd om een  Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke kennisgeving  op te lossen de Overeenkomst of opschorten haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder welke aansprakelijkheid dan ook en niettegenstaande  PARK 2"s recht op aanspraak maken op voorstelling van kopers’ verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en niettegenstaande  Kopers recht op schadevergoeding voor damaGegeven als:

 1. a) Buyer in verzuim is met haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze tekortkoming niet is verholpen binnen 10 dagen na de datum van de ingebrekestelling;   
 2. b) indien PARK 2 zich bewust is geworden of is geworden van de  uitvoering van omstandigheden  waardoor    PARK 2  gerede twijfel bestaat of Koper aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen; 
 3. c) Koper surseance van betaling aanvraagt of   dat koper surseance van betaling van zijn betalingsverplichtingen   is verleend;
 4. d) Koper is instaatvan faillissement;
 5. e) Koper verzoekt om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), dan wel dat hem toelating tot de WSNP wordt verleend;
 6. f) een substantieel deel van het vermogen van Koper in beslag wordt genomen.

15.3 Indien PARK 2 de Overeenkomst op grond van dit artikel 15 ontbindt  of opschort, iseen eventueel openstaand bedrag van Koper  door  PARK 2  jegens Koper onmiddellijk opeisbaar.

 

16 Eigendomsvoorbehoud  

 

16.1 Alle door PARK 2 geleverde Producten , al dan niet verwerkt, blijven eigendom van PARK 2  totdat  Koper aan al  zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft  voldaan.

16.2 Koper is niet bevoegd de geleverde   Producten te verkopen, te verpanden of te belasten en heeft geen invloed op het eigendomsvoorbehoud.

16.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten of rechten op dergelijke Productenwensen te vestigen of doengelden,  zal Koper PARK 2 daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

16.4 Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar en identificeerbaar  eigendom van PARK 2  opslaan.

16.5 Zolang Koper in het bezit is van Producten waarop  PARK 2 zijn recht van  eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, zal Koper deze Producten op eerste verzoek van PARK 2 aan PARK 2 ter beschikking stellen  zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.   PARK 2  en haar medewerkers krijgen toegang   tot  de lokalen van  Koper  –  en  voorzien  park 2   van de Producten – op kosten van  Koper.

16.6 Koper zal  zich voldoende verzekeren van de onder eigendomsvoorbehoud geleverdeProducten. In geval van een catastrofale gebeurtenis  zal de Koper  PARK 2 verzekeren voor de waarde van de Producten en  zal  hij zijn vordering op de verzekeringsmaatschappij   op eerste verzoek over dragen.   Op eerste  verzoek  van PARK 2zal deKoper PARK 2 voorzien van het verzekeringscertificaat met betrekking tot de verzekerde Producten.

16.7 Koper heeft geen recht op een retentierecht op  PARK 2 op de door PARK 2  geleverde Producten. 

 

17 Garantie en kennisgeving

 

17.1 PARK 2  garandeert de  geldigheid van de door PARK 2  geleverde Producten conform hetgeen Koper op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mag  verwachten,  gedurende de volgende  periode en onder de volgende voorwaarden.

17.2 PARK 2  aanvaardt jegens Koper slechts dezelfde garantieverplichtingen als  de  verplichtingen van Leverancier van de Producten jegens PARK 2,met een maximalegarantietermijn van  1 jaar vanaf de  datum  van levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.  

17.3 De garantietermijn wordt niet verlengd op  garantiewerkzaamheden en/of vervangende leveringen onder de garantie.

17.4 Buyer is verplicht de uit PARK 2 afkomstige P-kanalen  onmiddellijk bij aflevering aande overeenstemming daarvan te controleren.

17.5 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden  bepaalde, zijn klachten van Koper met betrekking tot het niet nakomen door PARK 2 van de  Overeenkomst en bijgevolghetinroepen van  garantieclaims jegens    PARK 2  slechts geldig en afdwingbaar  jegens  PARK 2 voor zover  t  dergelijke  klachten binnen een redelijke termijn na levering van de Producten schriftelijk  bij  PARK 2  zijn  gemeld en , onder vermelding van de aard van het gebrek. Voor een Koper, die geen Consument is en handelt op basis van een Handelsovereenkomst, wordt een termijn  van 48 uur na  de  levering als een redelijketermijn bestekend.  Voor Koper, zijnde Consument, wordt   een  termijn  van ten hoogste 2 maanden, nadat deze Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen  ontdekken, alseen redelijke termijn bestempeld.  Bij gebreke van  een  tijdige kennisgeving van gebrek  vervallen alle vorderingen tegen  PARK 2      automatisch. 

17.6 Eventuele aanspraken  met betrekking tot hoeveelheden, specificaties en eventuele gebreken dienen  onmiddellijk  na  ontvangst van de factuur, vrachtbrief, pakbon of ander type document te worden gemeld, bij gebreke waarvan voornoemde documenten bindend bewijs tegen koper zullen leveren.  

17.7 Claims  van Koper met betrekking tot  foutief bestelde  nummers, volumes en/of  Producten worden door PARK 2 niet geaccepteerd.

17.8 Claims vanKoper wordt niet verder in behandeling gebracht indien:

 1. a) er kleine afwijkingen zijn in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, grootte, kleur en andere afwijkingen die in de branche aanvaardbaar worden geacht;
 2. b) ze hebben betrekking op een afwijking van het Product van een afbeelding in catalogi,brochures en ander promotiemateriaal van PARK 2; 
 3. c) een gebrek dat het gevolg is vantekening, ontwerp,specificatie, materiaal of informatie verstrekt door of beschikbaar gesteld door koper;
 4. d) Koper hetProduct heeft gerepareerd, gewijzigd, of de Producten door derden heeft laten repareren;
 5. e) hetgeleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of   is behandeld zonder de plicht van zorg,of  is  niet  behandeld  volgens  deinstructiesvan PARK 2; 
 6. f) de Producten niet zijn gebruikt in overeenstemming met de documentatie, instructies, handleidingen, handleidingen enz. uitgegeven door PARK 2;
 7. g) de Producten niet door Koper of derden zijn verwerkt volgens algemeen geldende uitgangspunten van vakmanschap en/of onder normale omstandigheden.

17.9 Na ontvangst van een garantieclaim zal PARK 2 zo spoedig mogelijk contact opnemen met en communiceren met  Koper,  en zal Koper PARK 2  ruim in de gelegenheid stellen de Producten te (laten) inspecteren    en  ZAL  PARK 2 Koper informeren over de toepasselijkheid van de garantie van een dergelijke claim.  Koper zal de betreffende  Producten ter beschikking  houden van PARK 2 voor inspectie,   bij gebreke waarvan enig recht van Koper om nakoming door PARK 2na te  streven, herstel van de Producten,  ontbinding van de Overeenkomst  en/of vergoeding van schade en verlies  vervalt.

17.10 Indien PARK 2 tot de conclusie komt  dat  de garantieverplichtingen  niet door Koper kunnen worden ingeroepen,zal zij Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De kosten van het onderzoek  van  PARK 2  in verband met de vordering van Koper zijn voor rekening van Koper.

17.11 Indien een klacht gegrondblijkt tezijn, zal PARK 2  de Producten binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen. Alleen wanneer reparatie of vervanging niet mogelijk is, of niet  van  PARK 2 kan worden  verlangd, heeft koper het recht om:

een overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van ondergeschikt belang is en derhalve niet ten gevolgheeft van  de  ontbinding van de overeenkomst;of

 1. b) de koopprijs te verlagen in verhouding tot de mate waarin de Producten afwijken van de Overeenkomst.

 

 

 

17.12 Koper die een beroep doet op de garantie is niet gerechtigd het gebrek op eigen initiatief en/of door een   door Koper gekozen derde  te (verhelpen).

17.13 Klachten over de berekende prijzen en overige klachten over facturen dienen binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij PARK 2  te worden ingediend,  onder vermelding van een omschrijving van de aard van de klacht. Complaints  ingediend na voormelde redelijke termijn na factuurdatum met betrekking tot de berekende prijzen en facturen worden niet aanvaard.

17.14 Een succesvolle garantieclaim geeft koper geen recht op meer dan de exclusieve en enige rechtsmiddelen van  reparatie, vervanging of creditering zoals  uiteengezet in  de  vorige paragrafen. Dergelijke garantieclaims  vormen geen enkele aansprakelijkheid van PARK 2 om directe of indirecte schade te vergoeden, behalve  voor  grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag  van  PARK 2. 

17.15 Eventuele gebreken van  een deel van de geleverde Producten geven Koper niet het recht de gehele geleverde Producten af te wijzen of te weigeren.

17.16 Nadat Koper bekend is geworden met een gebrek in een Product, zal Koper al het  bepaalde doen  wat  schade voorkomt of beperkt, waaronder maar niet beperkt tot een onmiddellijke stopzetting van gebruik en verwerking.

17.17 Op adviezen van  PARK 2,  uitgevoerde inspecties en soortgelijke  dienstengeldt geen garantieplicht.

 

18 Herroepingsrecht bij verkoop   op  afstand

 

18.1 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Overeenkomsten die geen Handelsovereenkomst zijn  met  Koper, zijnde consument  , een Overeenkomst, een  Overeenkomst,welke  kwalificeert  als een   koopovereenkomst    op afstand als bedoeld in artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek, waaronder een Overeenkomstis opgenomen volgens welke  Bu yer  als Consument een Overeenkomst met  PARK 2  uitvoert  via de webshop van PARK 2.

18.2 De basis  is dat de  Producten  afkomstig van PARK 2  voldoen aan de Overeenkomst. Koper heeft hier recht op.

18.3 Koper is gerechtigd de Overeenkomst zonder reden te ontbinden, gedurende een  bedenktijd  van 14 dagen en zich te beroepen op zijn wettelijke herroepingsrecht. Deze bedenktijd begint op:

 1. a) de dag na ontvangst van de Producten door Koper (of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder); of
 2. b) de dag waarop koper (of de aangewezen derde partij anders dan de vervoerder) het laatste product heeft ontvangen, indien koper meerdere producten in één bestelling heeft besteld en afzonderlijk heeft geleverd; of
 3. c) de dag waarop koper (of een gemachtigde derde anders dan de vervoerder) de laatste verzending heeft ontvangen of het laatste deel heeftontvangen indien de levering van producten uit meerdere stukken bestaat.

Het herroepingsrecht kan ook worden ingeroepen  voorafgaand aan de levering van het Product.

18.4        ÞHet herroepingsrecht is niet van toepassing indien PARK 2 heeft Geleverd Producten in overeenstemming met specificaties van de koper, die niet Geprefabriceerde en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper (op maat gemaakt) en indien de Geleverd Product is van voor de hand liggende persoonlijke aard, of de geleverde  Product kan niet worden geretourneerd Aan PARK 2 vanwege zijn aard.

18.5 Koper is gedurende de bedenktijd verplicht de Producten en al hetgeen is geleverd met de zorgplichttebehandelen. Koper dient de aard, kenmerken en  functie van de Producten te kunnen beoordelen, om het  verpakkingsmateriaal    en dergelijkete kunnen verwijderen.   Koper is aansprakelijk voor de  waardevermindering van de Producten indien deze daling is veroorzaakt door behandeling van het Product gedurende de  bedenktijd  die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking daarvan te bepalen.

18.6 Koper die een beroep wenst te doen op het herroepingsrecht is verplicht dit binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de Producten aan PARK 2 door te geven door middel van  een  modelformulier dat PARK 2  daartoe ter beschikking heeft gesteld, dan wel een ondubbelzinnige Schriftelijke  verklaring in die zin.  

18.7 PARK 2  bevestigt de ontvangst van het modelformulier of de  verklaring  zoals  uiteengezet in het vorige lid onmiddellijk aan de Koper.

18.8 Indien Koper een beroep doet op het herroepingsrecht, zal het  Product en al het daarmee geleverde Product zoveel mogelijk  in de  originele staat en verpakking, op  kosten van Koper binnen 14 dagen, of ter  onderbouwing dat het Product conform het redelijke is geretourneerd, aan PARK 2 worden geretourneerd.    en duidelijke instructies  gegeven  door  PARK 2  .

18.9 Binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het modelformulier of certificaat van Koper  zal PARK 2 ,  indien  Koper de prijs van hetP-roduct  reeds had betaald,   de koopprijs (exclusief leveringskosten, tenzij Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor levering af fabriek)  terugbetalen  via dezelfde  betaalmethode als gebruikt door Koper, tenzij Koper aut horized  PARK 2  om het anders terug te betalen.

18.10 Indien Koper niet binnen de bedenktijd een beroep doet op het herroepingsrecht,  wordt de Overeenkomst definitief  enonherroepelijk.

 

19 Annulering en compensatie

 

19.1 Koper is  niet  gerechtigd een  bestelling of een met  PARK 2 uitgevoerde Overeenkomst te  annuleren. Indien  de Koper desondanks een door PARK 2  uitgevoerde  Bestelling of een met PARK 2 uitgevoerde Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert,zalhij  PARK 2 vergoeden  voor alle kosten die   PARK 2 redelijkerwijs heeft gemaakt  als gevolg van(i) de uitvoering van  de  Bestelling  of Overeenkomst,  (ii)  de  werkzaamheden  van PARK 2 in verband met de  Order, of Overeenkomst met Koper  en  (iii) de winstderving door PARK 2  vermeerderd met  BTW.

 

 

20 Aansprakelijkheid

 

20.1 In geval van tekortkoming of tekortkoming uit  de  Overeenkomst door PARK 2 is de aansprakelijkheid van PARK 2  beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de deellevering. waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft. De aansprakelijkheid van  PARK 2  is in ieder geval beperkt tot de dekking die de verzekering biedt. Een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor vorderingen tegen PARK 2  op basis van andere juridische oorzaken, zoals maar niet beperkt tot onrechtmatig handelen of nalaten van PARK 2.

20.2     PARK 2  is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot:gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie,  immaterial damages,economische schade en persoonlijkletsel,  met inbegrip van maar niet beperkt toteventuele aanspraken van derden.

20.3     PARK 2  is  niet aansprakelijk voor schade aan Producten als gevolg van onjuiste opslag, verwerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.

20.4 Koper                  vrijwaart  PARK 2,haardirecteuren, werknemers en  agenten voor alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt  tot  klanten,  voor  schade en verliezen,  direct  of indirect en verband houdende met  de Overeenkomst,  en het gebruik van de  geleverde Producten.

 

21 Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

 

21.1     Alle informatie,  met inbegrip van maar niet beperkt tot de informatie van PARK 2 met betrekking tot de activiteiten van  PARK 2  (workflow, proces en prijzen,  PARK 2 verstrekt aan de Koper ten behoeve van de onderhandelingen  en de uitvoering van de Overeenkomst en alle andere informatie die naar haar aard vertrouwelijkis,  is  co strikt  vertrouwelijk is en door de Koper niet aan derden zal worden bekendgemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PARK 2.

21.2 Alle intellectuele eigendomsrechten    met betrekking  tot P-roducten  afkomstig van  PARK 2,  en  andere  goederen, ontwerpen, methoden, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto's, prototypen, afdrukken, bestanden en dergelijke,  zijn eigendom van PARK 2, ongeacht de deelname van Koper aan de oprichting  daarvan (of door Koper ingeschakelde derden).  

21.3 De vervolging  van de intellectuele eigendomsrechten  zoals hierboven beschreven is voorbehouden aan de exclusieve discretie van PARK 2,  waaronder openbaarmaking, overdracht, duplicatie  en handhaving van dergelijke rechten - zowel tijdens als na de uitvoering en uitvoering van de Overeenkomst.

21.4 Koper  zal de intellectuele eigendomsrechten en/of foto's of afbeeldingen van PARK 2  material niet gebruiken in of voor enige vorm vandocumentatie en/of promotionele doeleinden voor  Koper  en/of derden zonder voorafgaande Schriftelijke  toestemmingvan  PARK 2.

 

22 Overmacht

 

22.1     PARK 2  is niet aansprakelijk voor enige vertraging of  niet-nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien deze vertraging of tekortkoming  wordt  veroorzaakt  door overmacht en derhalve niet aan PARK 2 kan worden toegerekend.

22.2     PARK 2  zal, indien zich een situatie van overmacht voordoet, koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

22.3 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die zich  onafhankelijkvan  PARK 2 hebben voorgedaan - zelfs  indien dergelijke omstandigheden reeds voorzienbaar  waren op de datum van uitvoering van de Overeenkomst en waardoor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van  de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is,   dit omvat, maar is niet beperkttot:

 1. a) schade als gevolg van natuurrampen en/of noodweer;
 2. b) oorlog, oorlogsgevaar en of enige andere vorm van gewapend conflict waaronder terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen die de levering van producten of grondstoffen belemmeren;
 3. c) stakingen, gedwongen bedrijfsstagnatie,rellen en elke andere vorm van verstoring en/of belemmering veroorzaakt door derden, waardoor levering van goederen of grondstoffen onmogelijkis;
 4. d) verlies of beschadiging van Producten tijdens het transport;
 5. e) ziekte van een of meer belangrijke werknemers;
 6. f) wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de overheid die leveringen belemmeren, met inbegrip van in- en uitvoerverboden;
 7. g) verbod of belemmering van levering aan PARK 2 opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele samenwerkingsvormen waarmee PARK 2 verbonden is   of waarvan het deel uitmaakt;
 8. h) gebrek aan en/of storingen in transport, productieapparatuur of energievoorziening;
 9. i) brand of ongevallen bij het bedrijf PARK 2;
 10. j) niet of niet-levering aan PARK 2 door leveranciers;
 11. k) onderbreking van de levering van goederen, grondstoffen en/of energie.

22.4 Voor de duur van een geval van overmacht    is  PARK 2 gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

22.5     Indien PARK 2  als gevolg van een overmachtsgebeurtenis gedurende een periode van langer dan 3  aaneengesloten maanden verhinderd is zijn verplichtingen  uit  de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper te  ontbinden.

22.6 Indien     PARK 2  tijdens een overmachtssituatie (een   deel van) zijn verplichtingen is  nagekomen, zal Koper de prijs voor dat  gedeelte  aan PARK 2 betalen.

 

23 Algemene richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens

23.1.    PARK 2 verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Koper om de relatie  tussen PARK 2 en Koper en de uitvoering en uitvoering van de overeenkomst goed te beheren.  De persoonsgegevens worden door  PARK 2 strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt voor bovenstaande doeleinden. Koper  machtigde  PARK 2 om dergelijke persoonsgegevens bekend te maken aan zijn leveranciers of derden, indien een dergelijke  openbaarmaking noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.  Koper  kan te allen tijde de gedelegeerd bestuurder  van  PARK 2 schriftelijk verzoeken om wijzigingen, aanvullingen  of gegevens,zoals  uiteengezet  in de privacyverklaring van PARK 2  (https://www.   petjoy.com  ). Deze privacyverklaring is  opgenomen in deze Algemene Voorwaarden door middel van een mandaat en  vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 

24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

24.1     Op deze  Algemene Voorwaarden  en  alle overeenkomstenvan   PARK 2  is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing.

24.2     Indien koper zijn statutaire woonplaats heeft in een rechtsgebied dat tot de  Europese Unie behoort, zullen  geschillen tussen partijen  definitief en  uitsluitend  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het District Oost Brabant,  locatie Den Bosch.

 

24.3 In het geval dat de Koper zijn geregistreerde woonplaats heeft in een rechtsgebied buiten de Europese Unie,zullen geschillen tussen de Partijen definitief en uitsluitend worden beslecht volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meer arbiters die zijn aangewezen in overeenstemming met de genoemde Regels. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland en de arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal. 

 


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »